Apr.
2017

2017/04/03 - 2017/04/04
Gao Jie
2017/04/04 - 2017/04/09
Raquel Costa
2017/04/04 - 2017/04/09
Hiroya Takiyama
2017/04/13
Cecile Sarabian
Mar.
2017

2017/03/04
Cecile Sarabian
2017/03/15 - 2017/03/17
Duncan Wilson
2017/03/15 - 2017/03/17
Anna KAWAKITA
2017/03/22 - 2017/03/26
Yuri KAWAGUCHI
2017/03/22 - 2017/03/26
Ryoma OTSUKA
2017/03/24
Gao Jie
2017/03/24
Cecile Sarabian
Feb.
2017

2017/02/02
Cecile Sarabian
2017/02/04 - 2017/02-05
Yuri KAWAGUCHI
2017/02/09-2017/02/11
Anna Kawakita
2017/02/09-2017/02/11
Miho Saito
2017/02/12
Yuri KAWAGUCHI
2017/02/12
Gao Jie
2017/02/18 - 2017/02/21
Himani Nautiyal
2017/02/18 - 2017/02/21
Kasumi Sakakibara
2017/02/18-2017/02/28
Miho Saito
2017/02/20-2017/03/06
Raquel Costa
Jan.
2017

2017/01/07-2017/01/21
Yugo Kawamoto
2017/01/09
Cecile Sarabian
Dec.
2016

2016/12/02 - 2016/12/07
Liesbeth FRIAS
2016/12/11 - 2017/01/07
Liesbeth FRIAS
2016/12/22 - 2017/02/17
Liu Jie
Nov.
2016

2016/11/11-2016/11/13
Sota Inoue
2016/11/12-2016/11/26
Gao Jie
2016/11/14-2016/11/17
Josue Alejandro Pastrana
2016/11/14-2016/11/17
Miho Tanaka
2016/11/14-2016/11/17
Sota Inoue
2016/11/22-2016/11/27
Yuri KAWAGUCHI
2016/11/23-2016/11/25
Duncan Wilson
2016/11/26
Cecile Sarabian
Oct.
2016

2016/10/15-2016/10/21
Yuri KAWAGUCHI
2016/10/15-2016/10/21
Zhang Jingyi
2016/10/15-2016/10/21
Yugo Kawamoto
2016/10/15-2016/10/21
Nelson Broche
2016/10/15-2016/10/21
Anna Ito
2016/10/15-2016/10/21
Xu Zhihong
2016/10/21 - 2016/10/25
Liesbeth FRIAS
2016/10/24-2016/10/28
Shintaro Ishizuka
2016/10/24-2016/10/28
Josue Alejandro Pastrana
2016/10/24-2016/10/28
Yuri KAWAGUCHI
2016/10/24-2016/10/28
Yugo Kawamoto
2016/10/24-2016/10/28
Nelson Broche
2016/10/24-2016/10/28
Xu Zhihong
2016/10/27
Cecile Sarabian
Sep.
2016

2016/04/01-2016/09/16
Yuri KAWAGUCHI
2016/09/05-2016/09/07
Sota Inoue
2016/09/05-2016/09/07
Yugo Kawamoto
2016/09/05-2016/09/07
Kasumi Sakakibara
2016/09/05-2016/12/05
Ryoma OTSUKA
2016/09/08-2016/09/19
Raquel Costa
2016/09/12-2016/09/15
Josue Alejandro Pastrana
2016/09/21-2016/09/30
Yuri KAWAGUCHI
2016/09/21-2016/09/30
Gao Jie
2016/09/21 - 2016/09/30
Liesbeth FRIAS
2016/09/29-2016/10/02
Kasumi Sakakibara
Aug.
2016

2016/08/01-2016/08/04
Ryoma OTSUKA
2016/08/01-2016/08/04
Yuri KAWAGUCHI
2016/08/01-2016/08/04
Yugo Kawamoto
2016/08/01-2016/08/04
Mao Asami
2016/08/01-2016/08/04
Nachiketha Sharma
2016/08/06-2016/09/09
Makiko Take
2016/08/15-2016/08/18
Mao Asami
2016/08/15-2016/11/30
Anna Kawakita
2016/08/17-2016/08/29
Yuri KAWAGUCHI
2016/08/17-2016/08/28
Rafaela Sayuri Takeshita
2016/08/17-2016/08/29
Morgane Allanic
2016/08/18-2016/08/29
Duncan Wilson
2016/08/18-2016/09/12
Cecile Sarabian
2016/08/20-2016/08/28
Sofi Bernstein
2016/08/20-2016/08/29
Aya Yokotsuka
2016/08/20-2016/08/29
Shintaro Ishizuka
2016/08/20 - 2016/09/01
Liesbeth FRIAS
2016/08/31 - 2016/12/21
Morgane Allanic
Jul.
2016

2016/07/04-2016/07/15
Sofi Bernstein
2016/07/12-2016/07/15
Duncan WILSON
2016/07/14-2016/07/18
Yuri KAWAGUCHI
2016/07/15-2016/07/17
Gao Jie
2016/07/15-2016/07/18
Yugo Kawamoto
2016/07/23-2016/07/29
Cecile Sarabian
2016/07/24-2016/07/29
Duncan Wilson
2016/07/24-2016/07/29
Gao Jie
2016/07/24-2016/07/29
Morgane Allanic
2016/07/29 - 2016/08/01
Miho Tanaka
2016/07/29 - 2016/08/01
Sota Inoue
2016/07/30
Duncan Wilson
2016/07/30
Gao Jie
2016/07/30
Morgane Allanic
2016/07/30
Josue Alejandro Pastrana
Jun.
2016

2016/06/02 - 2016/06/25
Sota Inoue
2016/06/04-2016/06/05
Anna Kawakita
2016/06/04-2016/06/05
Ryoma OTSUKA
2016/06/04-2016/12/01
Miho Saito
2016/06/10 - 2016/06/23
Natsuko Tajima
2016/06/10 - 2016/06/22
Miho Tanaka
2016/06/10-2016/06/11
Makiko Take
2016/06/11
Yuri Kawaguchi
2016/06/11
Gao Jie
2016/06/20-2016/06/24
Sofi Bernstein
2016/06/25 - 2016/06/28
Akito TOGE
2016/06/25 - 2016/06/28
Yuri KAWAGUCHI
2016/06/25 - 2016/06/28
Natsuko Tajima
2016/06/25 - 2016/06/28
Ryoma OTSUKA
2016/06/25 - 2016/06/28
Yugo Kawamoto
2016/06/25 - 2016/06/28
Miho Tanaka
2016/06/25 - 2016/12/01
Liu Jie
2016/06/29 - 2016/07/04
Kei Matsushima
2016/06/29 - 2016/07/04
Duncan Wilson
2016/06/29 - 2016/07/04
Natsuko Tajima
2016/06/29 - 2016/07/04
Yuri KAWAGUCHI
2016/06/29 - 2016/07/04
Anna KAWAKITA
2016/06/29 - 2016/07/04
Liesbeth FRIAS
2016/06/29 - 2016/07/04
Shintaro Ishizuka
2016/06/29 - 2016/07/04
Yugo Kawamoto
2016/06/29 - 2016/07/04
Miho Tanaka
2016/06/29 - 2016/07/04
Sota Inoue
May
2016

2016/05/04-2016/05/12
Nachiketha Sharma
2016/05/04-2016/05/12
Sota Inoue
2016/05/05-2016/05/11
Anna KAWAKITA
2016/05/04-2016/05/12
Ryoma OTSUKA
2016/05/07-2016/11/14
Kazuya Toda
2016/05/08-2016/05/15
Miho Saito
2016/05/08-2016/08/01
Aya Yokotsuka
2016/05/09-2016/05/16
Liesbeth FRIAS
2016/05/14-2016/07/03
Hikaru Wakamori
2016/05/21-2016/06/07
Monkey group
2016/05/21-2016/06/07
Deer Group
2016/05/21-2016/06/07
Fig/insect Group
2016/05/21-2016/05/27
Nur Juliani Shafie
2016/05/21-2016/05/27
Liu Jie
2016/05/21-2016/05/27
Kei Hazehara
2016/05/21-2016/05/27
Chung-Kun Lee
2016/05/21-2016/05/27
Mabuchi Ryoma
2016/05/21-2016/05/27
Sanjeeta Sharma Pokharel
2016/05/21-2016/05/27
Kota Kuroki
2016/05/21-2016/05/27
Evan Quah Seng Huat
2016/05/21-2016/05/27
Gisele de Castro Maciel Valdevino
2016/05/21-2016/05/27
Rodrigo de Souza Amaral
2016/05/21-2016/05/27
Kunal Deepak Arekar
2016/05/21-2016/05/27
Yuka Kuroki
2016/05/21-2016/05/27
Anna KAWAKITA
2016/05/21-2016/05/27
Ryoma OTSUKA
2016/05/21-2016/05/27
Akito TOGE
2016/05/21-2016/05/27
Izumi NAKAMURA
2016/05/21-2016/05/27
Nurul Ain Mohd Sharif
2016/05/21-2016/05/27
Mao Asami
2016/05/21-2016/05/27
Mayuko NOMOTO
2016/05/30-2016/06/03
2016/05/30-2016/06/03
Nurul Ain Mohd Sharif
2016/05/30-2016/06/03
Nur Juliani Shafie
2016/05/30-2016/06/03
Evan Quah Seng Huat
2016/05/30-2016/06/07
Mayu, ONODA
2016/05/30-2016/06/03
Kei Hazehara
2016/05/30-2016/06/03
Chung-Kun Lee
2016/05/30-2016/06/03
Sanjeeta Sharma Pokharel
2016/05/30-2016/06/03
Yumeki Oto
2016/05/30-2016/06/07
Gao Jie
2016/05/30-2016/06/03
Rodrigo de Souza Amaral
2016/05/30-2016/06/03
Ryoma OTSUKA
2016/05/30-2016/06/07
Mao Asami
2016/05/30-2016/06/03
Kota Kuroki
2016/05/30-2016/06/03
Kunal Deepak Arekar
2016/05/30-06/03, 06/06-06/07
Akito TOGE
2016/05/30-2016/06/03
Gisele de Castro Maciel Valdevino
2016/05/30-2016/06/03
Mayuko NOMOTO
Apr.
2016

2016/04/04-2016/04/09
Gao Jie
2016/04/04-2016/04/09
Yuri KAWAGUCHI
2016/04/04-2016/04/09
Liu Jie
2016/04/04-2016/04/09
Nachiketha Sharma
2016/04/04-2016/04/09
Yugo KAWAMOTO
2016/04/04-2016/04/09
Akito TOGE
2016/04/14-2016/07/05
Cecile Sarabian
2016/04/24-2016/04/30
Gao Jie
2016/04/24-2016/04/30
Yuri KAWAGUCHI
2016/04/24-2016/04/30
Yugo Kawamoto
2016/04/24-2016/04/30
Akito TOGE
2016/04/25
Duncan Wilson
Mar.
2016

2016/03/18 - 2016/03/22 
Cecile Sarabian
2016/03/23-2016/03/27
Miho Saito
2016/03/23-2016/03/27
Natsuko Tajima
2016/03/23-2016/03/25
Shintaro Ishizuka
 
2016/03/23-2016/03/25
Josue Alejandro Pastrana
2016/03/23-2016/03/26
Himnai Nautiyal
2016/03/23-2016/03/25
Sofi Bernstein
2016/03/23-2016/03/25
Heungjin Ryu
2016/03/23-2016/03/25
Rafaela Sayuri Takeshita
Feb.
2016

2016/02/06-2016/02/08
Gao Jie
2016/02/06-2016/02/08
Miho Saito
2016/02/06-2016/02/08
Mia Otani
2016/02/26
Kasumi Sakakibara
2016/02/15-2016/02/28
Miho Saito
2016/02/24-2016-02/26
Sofia Bernstein
 
2016/02/23-2016-02/26
Josue Alejandro Pastrana
2016/02/24-2016-02/26
Rafaela Sayuri Takeshita
Jan.
2016

2016/01/08-2016/01/20
Liesbeth FRIAS
2016/01/28-2016/03/01
Natsuko Tajima
2016/01/29-2016/06/29
Makiko Take
Dec.
2015

2015/12/13-23
Kasumi Sakakibara
Kimika Tsuji
Kaede Mizukoshi
Takuya Okawa
Natsuko Tajima
Nov.
2015

2015/11/03
Makiko Take
2015/11/10-2015/11/18
Liesbeth FRIAS
2015/11/14-2015/11/15
Duncan Wilson
2015/11/14-2015/11/15
Gao Jie
2015/11/14-2015/12/02
Kasumi Sakakibara
2015/11/24-2015/11/27
Gao Jie
2015/11/24-2015/11/27
Duncan Wilson
2015/11/24-2015/11/27
Natsuko Tajima
2015/11/24-2015/11/27
Aruga Natsumi
2015/11/26-2015/11/30
Miho Saito
2015/11/26-2015/11/30
Raquel Costa
2015/11/26-2015/11/30
Morgane Allanic
2015/11/26-2015/11/30
Liesbeth FRIAS
2015/11/29-2016/03/01
Shintaro Ishizuka
2015/11/30
Natsuko Tajima
Oct.
2015

2015/10/01-2015/10/04
Miho Saito
2015/10/01-2015/10/04
Shintaro Ishizuka
2015/10/01-2015/10/04
Rafaela Sayuri Takeshita
2015/10/01-2015/10/04
Makiko Take
2015/10/01-2015/10/04
Raquel Costa
2015/10/01-2015/10/04
Natsuko Tajima
2015/10/05-2015/10/10
Shintaro Ishizuka
2015/10/05 - 2015/10/14 
Kaede Mizukoshi
Deer team 2015
Plant Team 2015
2015/10/18-2015/10/24
Miho Saito
2015/10/18-2015/10/24
Raquel Costa
2015/10/18-2015/10/24
Morgane Allanic
2015/10/18-2015/10/24
Yuko Sakurai
2015/10/18-2015/10/24
HE Tianmeng
2015/10/18-2015/10/24
Kikuchi Misato
2015/10/18-2015/10/24
Yan Xiaochan
2015/10/18-2015/10/30
Duncan Wilson
2015/10/18-2015/10/24
Takehiro Tanaka
2015/10/18-2015/10/25
Akihiro Yoshikawa
2015/10/18-2015/10/30
Sofi Bernstein
2015/10/18-2015/10/24
Gao Jie
2015/10/18-24, 2015/10/26-30
Josue Alejandro Pastrana
2015/10/18-2015/10/24
Yo Sato
2015/10/18-2015/10/31
Liesbeth FRIAS
2015/10/26-2015/10/30
Akihiro Yoshikawa
2015/10/26-2015/10/30
Takehiro Tanaka
2015/10/26-2015/10/30
Miho Saito
2015/10/26-2015/10/30
Morgane Allanic
2015/10/26-2015/10/30
Raquel Costa
2015/10/26-2015/10/30
Yo Sato
Sep.
2015

2015/09/07 - 2015/09/15
Rafaela Sayuri Takeshita
2015/09/07-2015/09/15
Liesbeth FRIAS
2015/09/09 - 2016/01/10 
Cecile Sarabian
2015/09/12
Shintaro Ishizuka
2015/09/16 -2015/09/25 
Duncan Wilson
2015/09/22 - 2015/12/06
Kazuya Toda
Aug.
2015

April 01 - July 31, Comparative Cognitive Science Course
April 01 - July 31, Comparative Cognitive Science Course
April 01 - July 31, Comparative Cognitive Science Course
2015/04/01 -2015/07/31 
Duncan Wilson
2015/08/16 - 2015/08/31 
Cecile Sarabian
2015/08/20-09/27, 10/05-10/20, 10/25-11/16 
Natsuko Tajima
2015/08/24 - 2015/08/26 
Liesbeth FRIAS
2015/08/24 - 2015/08/26
Morgane Allanic
2015/08/24 - 2015/08/26
Shintaro Ishizuka
2015/08/24 - 2015/08/26
Makiko Take
2015/08/24 - 2015/08/26
Kazuya Toda
2015/08/24 - 2015/09/04
Rafaela Sayuri Takeshita
Jul.
2015

July 23 - 26, Sasagamine Field Science Course
July 23 - 26, Sasagamine Field Science Course
July 23 - 26, Sasagamine Field Science Course
July 23 - 26, Sasagamine Field Science Course
2015/07/23 - 2015/07/26 
Duncan Wilson
2015/07/23 - 2015/07/26 
Morgane Allanic
2015/07/23 - 2015/07/26 
Cécile Sarabian
2015/07/23 - 2015/07/26 
Liesbeth FRIAS
2015/07/23 - 2015/07/26 
Sofi Bernstein
2015/07/23 - 2015/07/26 
Gao Jie
2015/07/31 - 2015/08/17 
Morgane Allanic
2015/07/31 - 2015/08/17 
Cintia Garai
2015/07/31 - 2015/08/17 
Alejandro Pastrana Josue Samuel
2015/07/31 - 2015/08/17 
Liesbeth FRIAS
2015/07/31 - 2015/08/17 
Makiko Take
2015/07/31 - 2015/08/17 
Natsuko Tajima
Jun.
2015

June 15th - 17th, Zoo/Museum course
June 15th - 17th, Zoo/Museum course
June 15th - 17th, Zoo/Museum course
June 3rd - 12th, Sabah / Danum Valley Conservation Area
2015/06/01 - 2015/06/08 
Aini Hasanah Abd Mutalib
2015/06/01 - 2015/06/05 
Esther Lonnie Baking
2015/06/01 - 2015/06/09 
Himori Hiroshi
2015/06/01 - 2015/06/09 
Kyohei Hino
2015/06/01 - 2015/06/15 
Praveen Karanth
2015/06/01 - 2015/06/05 
Kazuhiro Komago
2015/06/01 - 2015/06/09 
Takuya Okawa
2015/06/01 - 2015/06/09 
Makiko Take
2015/06/02 - 2015/06/09 
Shintaro Ishizuka
2015/06/02 - 2015/06/06 
Aditi
2015/06/02 - 2015/06/05 
Shuhei Hirota
2015/06/02 - 2015/06/07 
Masaya Tamura
2015/06/02 - 2015/06/08 
Genki Yoshikawa
2015/06/01 - 2015/06/05 
Natsuko Tajima
2015/06/03 - 2015/06/12 
Morgane Allanic
2015/06/11 - 2015/06/24 
Rafaela Sayuri Takeshita
2015/06/13
Natsuko Tajima
2015/06/15 - 2015/06/17 
Shintaro Ishizuka
2015/06/15 - 2015/06/17 
Duncan Wilson
2015/06/15 - 2015/06/17 
Cecile Sarabian
2015/06/15 - 2015/06/17 
Morgane Allanic
2015/06/15 - 2015/06/17 
Sofi Bernstein
2015/06/15 - 2015/06/17 
Makiko Take
2015/06/15 - 2015/06/17 
Liesbeth FRIAS
2015/06/18 - 2015/07/18 
Natsuko Tajima
2015/06/20 - 2015/07/17 
Makiko Take
2015/06/23 - 2015/08/03 
Kazuya Toda
2015/06/23 - 2015/08/03 
Shintaro Ishizuka
2015/06/23 - 2015/09/29 
Aya Yokotsuka
2015/06/24 - 2015/07/01 
Kaede Mizukoshi
May.
2015
Koshima Field Science Course
May 07th - 13th, Koshima Field Science Course
May 07th - 13th, Koshima Field Science Course
2015/05/06 - 2015/05/14 
Morgane Allanic
2015/05/07 - 2015/05/13 
Natsuko Tajima
2015/05/14- 2015/06/15 
Sarahaizad Mohd Salleh
2015/05/15 - 2015/06/15 
Anuradha Batabyal
2015/05/15 - 2015/06/10 
Bugwesa Zablon Katale
2015/05/15 - 2015/06/15 
Kyara Martins Formiga
2015/05/23 - 2015/05/29 
Shuhei Hirota
2015/05/23 - 2015/05/29 
Shintaro Ishizuka
2015/05/23 - 2015/05/29 
Esther Lonnie Baking
2015/05/23 - 2015/05/29 
Yoshihiro Haruki
2015/05/23 - 2015/05/29 
Aini Hasanah Abd Mutalib
2015/05/23 - 2015/05/29 
Aditi
2015/05/23 - 2015/05/29 
Makiko Take
2015/05/23 - 2015/05/29 
Natsuko Tajima
2015/05/26 - 2015/06/02 
Kaede Mizukoshi
2015/05/29 - 2015/06/16 
Kasumi Sakakibara
Apr.
2015
Interdepartmental Exchange ("inter-lab")
Apr 08th - 11th, Interdepartmental Exchange ("inter-lab")
Apr 08th - 11th, Interdepartmental Exchange ("inter-lab")
Apr 08th - 11th, Interdepartmental Exchange ("inter-lab")

Country/location of visit
Period of Visit
Name
 
2015/04/06, 2015/04/08 - 2015/04/11 
Shintaro Ishizuka
2015/04/06 - 2015/04/11 
Josue Alejandro Pastrana
2015/04/06, 2015/04/08 - 2015/04/11 
Hiroko Gomyo
2015/04/07 - 2015/04/11 
Cécile Sarabian
2015/04/08 - 2015/04/11 
Kauzya Toda
2015/04/08 - 2015/04/11 
Morgane Allanic
2015/04/08 - 2015/04/11 
Duncan Andrew Wilson
2015/04/08 - 2015/04/11 
Liesbeth FRIAS
2015/04/08 - 2015/04/11 
Makiko Take
2015/04/06,08 - 2015/04/11 
Natsuko Tajima
2015/04/16 - 2015/04/23 
Liesbeth FRIAS
2015/04/09 - 2015/04/13 
Kaede Mizukoshi
2015/04/25 - 2015/05/02 
Duncan Andrew Wilson
2015/04/25 - 2015/05/01 
Makiko Take
2015/04/25 - 2015/05/01 
Hiroko Gomyo
2015/04/25 - 2015/05/01 
Soshi Tanabe
2015/04/25 - 2015/05/02 
Sofi Bernstein
2015/04/24 - 2015/05/02 
Liesbeth FRIAS
2015/04/25 - 2015/05/01 
Yo Sato
2015/04/25 - 2015/05/01 
Shintaro Ishizuka
2015/04/25 - 2015/05/02 
Alejandro Pastrana Josue Samuel
2015/04/25 - 2015/05/01 
Rui Nishiyama
2015/04/26 - 2015/10/31 
Aruga Natsumi
2015/04/29 - 2015/05/05 
Kasumi Sakakibara
2015/04/29 - 2015/05/05 
Natsuko Tajima
Mar.
2015
Yakushima / PWS Shodoshima Field Course / Sasagamine Field Science Course ( Snow season )
Mar 11th-14th, Yakushima, Kagoshima
Mar 11th-14th, PWS Shodoshima Field Course
Mar 25th-28th, Sasagamine Field Science Course ( Snow season )

Country/location of visit
Period of Visit
Name
2015/03/12 - 2015/03/16
Takashi Hayakawa, et al.
2015/03/25 - 2015/03/28 
Aya Yokotsuka
2015/03/25 - 2015/03/28 
Kazuya Toda
2015/03/25 - 2015/03/28 
Natsumi Aruga
2015/03/25 - 2015/03/28 
Kaede Mizukoshi
Jan.
2015
Central Washington University Ellensburg
Jan 30th - Mar 01st, Central Washington University Ellensburg

Country/location of visit
Period of Visit
Name
 
2015/01/30 - 2015/03/01
 Sofi Bernstein
Dec.
2014
Yakushima / Brazil, São Paulo (USP)/Belém (CENP) / Australia, Brisbane
Dec 22nd - Jan 07th, Brazil, São Paulo (USP)/Belém (CENP)
Dec 22nd - Jan 30th, Australia, Brisbane

Country/location of visit
Period of Visit
Name
 
2014/12/12 - 2014/12/19
 Akiko Sawada
2014/12/22 - 2015/01/07
 Rafaela Sayuri Cicalise Takeshita
2014/12/22 - 2015/01/30
 Cecile Sarabian
Nov.
2014
Kalinzu Forest / Wamba Village
Nov 07th - Feb 28th, Kalinzu Forest
Nov 15th - Feb 27th, Wamba Village

Country/location of visit
Period of Visit
Name
 
2014/11/07 - 2015/02/28  
Aruga Natsumi
2014/11/15 - 2015/02/27  
Kazuya Toda
2014/11/15-2014/12/26 
Naruki Morimura
2014/11/15-2015/02/27 
Aya Yokotsuka
Oct.
2014
Zoo/Museum Course
October 06th - 09th, Zoo/Museum Course
October 06th - 09th, Zoo/Museum Course
October 15th - 18th, Sasagamine Field Science Course
October 15th - 18th, Sasagamine Field Science Course

Country/location of visit
Period of Visit
Name
 
2014/10/19-2014/10/31 
Natsumi Aruga, et al.
2014/10/20 - 2014/12/15
 Rafaela Sayuri Cicalise Takeshita
2014/10/27-2014/10/31 
Aya Yokotsuka
2014/10/27-2014/10/31 
Kazuya Toda
2014/10/19-2014/10/24 
Aya Yokotsuka
2014/10/19-2014/10/24 
Kazuya Toda
2014/10/15 - 2014/10/18  
Natsumi Aruga
2014/10/15-2014/10/18 
Kazuya Toda
2014/10/06 - 2014/10/09
 Rafaela Sayuri Cicalise Takeshita
2014/10/06 - 2014/10/09
 Natsumi Aruga
2014/10/07-2014/10/10 
Kazuya Toda
2014/10/19 - 2014/10/24 (Yakushima Field Course)
2014/10/27 - 2014/10/31 (Genom Course)
 Natsumi Aruga
2014/10/08-2014/11/28 
Kei Matsushima
2014/10/09-2014/10/20 
Kaede Mizukoshi
Sep.
2014
Tanzania
September 20th - 30th, Arusha, Ngorongoro, Zanzibar

Country/location of visit
Period of Visit
Name
 
2014/09/20 - 2014/09/30
 Hikaru Wakamori
2014/09/20 - 2014/10/01
 Rafaela Sayuri Cicalise Takeshita
2014/09/20 - 2014/09/30
 KISHIDA, Takushi
2014/09/20 - 2014/09/30
 Yayoi Yoshida
Aug.
2014
Marunouchi Kids Jambry2014 TIF wonder campus / Cognitive Comparative Science Course (PRI)
August 02nd - 22nd, Danum Valley, Borneo
August 11th - 13th, Kids Jamboree in Marunouchi 2014
August 17th - September 17th, Democratic Republic Of Congo

Country/location of visit
Period of Visit
Name
 
2014/08/02-2014/08/22
 Rafaela Sayuri Cicalise Takeshita
2014/08/02-2015/01/28
 Sofi Bernstein
2014/08/11-2014/08/14
 Kei Matsushima
2014/08/11-2014/08/12
 Eriko Iida
2014/08/11-2014/08/12
 Daisuke Mizuguchi
2014/08/11-2014/08/12
 Yuko Tawa
2014/08/11-2014/08/12
 Ryo Kutsuma
2014/08/11-2014/08/12
 Yuichiro Nishioka
2014/08/11-2014/08/12
 Yayoi Yoshida
2014/08/11-2014/08/12
 Norihiro Kobayashi
2014/08/11-2014/08/12
 SAWAGURI Shuta
2014/08/17-2014/09/17
 Aya Yokotsuka
2014/08/25-2014/08/28
 Rafaela Sayuri Cicalise Takeshita
Jul.
2014
Sasagamine Field Science Course (Non-snow season) / Zoo/Museum Course
July 14th - 17th, Zoo/Museum Course
July 29th - August 9th, Sepilock and Kinabatangan-river, Sabah state, Borneo island, Malaysia
July 22nd - 25th, Sasagamine Field Science Course (Non-snow season)
July 12th - September 13th, Uganda / Kalinzu Forest

Country/location of visit
Period of Visit
Name
 
2014/07/29-2014/08/09
 Kei Matsushima
2014/07/22-2014/07/25
 Kei Matsushima
2014/07/22-2014/07/25
 Kaede Mizukoshi
2014/07/22-2014/07/25
 Aya Yokotsuka
2014/07/22-2014/07/25
 Ryo Kutsuma
2014/07/14-2014/07/17
 Kei Matsushima
2014/07/14-2014/07/17
 Ryo Kutsuma
2014/07/14-2014/07/17
 Kaede Mizukoshi
2014/07/14-2014/07/17
 Aya Yokotsuka
2014/07/12-2014/09/13
 Aruga Natsumi
2014/07/29-2014/08/09
 Ryo Kutsuma
Jun.
2014
Comparative Cognitive Science Course (KS) / Born Free USA Primate Sanctuary
June 17th - 21st, Comparative Cognitive Science Course
June 24th - September 16th, Democratic Republic Of Congo
June 30th - July 29th, Born Free USA Primate Sanctuary, Dilley, Texas, USA

Country/location of visit
Period of Visit
Name
 
2014/06/24-2014/09/16 
Toda Kazuya
2014/06/30-2014/07/29
 Rafaela Sayuri Cicalise Takeshita
2014/06/29
 Aya Yokotsuka
2014/06/24-2014/07/02
 Kaede Mizukoshi
2014/06/21
 Kei Matsushima
2014/06/17-2014/06/21
 Norihiro KOBAYASHI
2014/06/17-2014/06/21
 Ryo Kutsuma
2014/06/17-2014/06/21
 Kei MATSUSHIMA
2014/06/17-2014/06/21
 Kaede Mizukoshi
2014/06/17-2014/06/21
 Yu Sato
2014/06/17-2014/06/21
 Sofi Bernstein
2014/06/17-2014/06/21
 Aya Yokotsuka
2014/06/01-2014/06/05
 Chediel Kazael MRISHA
2014/06/01-2014/06/05
 Simula Peres Maijo
May.
2014
Yakushima Field Science Course / Genome Science Course
May 19th - 25th, Yakushima Field Science Course
May 18th - 26th, Yakushima Field Science Course
May 11th - 17th, Koshima Field Science Course
May 10th - 17th, Koshima Field Science Course
May 10th - 17th, Koshima Field Science Course

Country/location of visit
Period of Visit
Name
 
2014/05/17-2014/05/31
 Jean MOBULI
2014/05/29-2014/06/05
 Vani Dahiya
2014/05/12-2014/06/13
 Bharti Krishnamoorthy Dharapuram
2014/05/29-2014/06/06
 Waleska Gravena
2014/05/29-2014/06/06
 Louzamira Biváqua
2014/05/29-2014/06/06
 Ryo Kutsuma
2014/05/29-2014/06/05
 Mohd Abdul Muin Md Akil
2014/05/29-2014/06/05
 Nur Munira Azman
2014/05/29-2014/06/06
 Etienne-Francois Akomo Okoue
2014/05/11-2014/06/13
 Sabilah binti Tahir
2014/05/29-2014/06/05
 Hiroko Sakuragi
2014/05/29-2014/06/06
 Sota Takagi
2014/05/29-2014/06/06
 Kei Yokoyama
2014/05/29-2014/06/05
 Mia Otani
2014/05/29-2014/06/06
 Yoshimi AGETSUMA-YANAGIAHRA
2014/05/29-2014/06/06
 Norihiro KOBAYASHI
2014/05/29-2014/06/05
 Kei Matsushima
2014/05/29-2014/06/06
 Kaede Mizukoshi
2014/05/29-2014/06/05
 Yu Sato
2014/05/29-2014/06/06
 Kimika Tsuji
2014/05/29-2014/06/05
 Sou Yagi
2014/05/18-2014/05/27
 Louzamira Feitosa Bivaqua de Araújo
2014/05/18-2014/05/27
 Waleska Gravena
2014/05/18-2014/05/24
 Nur Munira Azman
2014/05/18-2014/05/26
 Sota Takagi
2014/05/18-2014/05/26
 Ryo Kutsuma
2014/05/19-2014/05/24
 Chediel Kazael MRISHA
2014/05/19-2014/05/25
 Mohd Abdul Muin Md Akil
2014/05/19-2014/05/24
 Vani Dahiya
2014/05/18-2014/05/26
 Kaori Mizuno
2014/05/18-2014/05/26
Hiroko Sakuragi
2014/05/18-2014/05/26
 Simula Peres Maijo
2014/05/18-2014/05/26
 Kei Matsushima
2014/05/19-2014/05/25
 Mia Otani
2014/05/18-2014/05/26
 Norihiro KOBAYASHI
2014/05/18-2014/05/26
 Kaede Mizukoshi
2014/05/12-2014/06/13
Bharti Krishnamoorthy Dharapuram
2014/05/14-2014/05/18
Kaede Mizukoshi
2014/05/11-2014/05/17
Aruga Natsumi
2014/05/10-2014/05/17
Kazuya Toda
Spr. 2014
Jigokudani / DRC
Spring 02nd - June 10th, Jigokudani, Nagano prefecture
Spring 04th - 20th, DRC, Kinshasa, Basankus, Lomako

2014/04/04-2014/04/20
Toda Kazuya
2014/04/02-2014/06/10
 Rafaela Sayuri Cicalise Takeshita
Mar.
2014
Jigokudani
March 10th - 12th, Jigokudani, Nagano prefecture
March 16th, Sasebo, Nagasaki prefecture
March 10th - 12th, Jigokudani, Nagano prefecture

Country/location of visit
Period of Visit
Name
 
2014/03/10-2014/03/12
Takashi Hayakawa, et al.
Feb. 2014
Danum Valley
February 21st - March 1st, Danum Valley, Malaysia

2014/02/21-2014/03/01
Takashi Hayakawa
Jan.
2014
Danum Valley / 9th Inuyama Comparative Social Cognition Symposium
January 24th - February 23rd, Danum Valley, Malaysia

Country/location of visit
Period of Visit
Name
 
2014/01/09 - 2014/01/21
Christopher Krupenyen
2014/01/08 - 2014/01/18
Regina Paxton
Form Download