Reports 2018

Dec 2018
2018/12/05 - 2019/01/06
Jie Liu
2018/12/05 - 2019/02/25, 2019/03/01-2019/03/03
Raquel Costa
2018/12/07 - 2019/03/29
Kazuya Toda
2018/12/10 - 2018/12/29
Himani Nautiyal
2018/12/17 - 2018/12/18
Shintaro Ishizuka

Nov 2018
2018/11/03 - 2018/11/09
Annegret Moto Naito
2018/11/03 - 2018/11/09
Natsumi Hamada Fearnside
2018/11/03 - 2018/11/09
Vinna Windy Putri
2018/11/03 - 2018/11/09
Yuki Kinoshita
2018/11/03 - 2018/11/09
Mary Sadid
2018/11/07 - 2018/11/11
Jie Liu
2018/11/07 - 2018/11/11
Mi Yeon Kim
2018/11/07 - 2018/11/11
Kristin Havercamp
2018/11/07 - 2018/11/11
Josue Samuel Alejandro Pastrana
2018/11/07 - 2018/11/11
Sota Inoue
2018/11/07 - 2018/11/11
Yuri Kawaguchi
2018/11/12 - 2018/11/16
Annegret Moto Naito
2018/11/12 - 2018/11/20
Natsumi Hamada Fearnside
2018/11/12 - 2018/11/16
Vinna Windy Putri
2018/11/12 - 2018/11/16
Yuki Kinoshita
2018/11/12 - 2018/11/16
Mary Sadid
2018/11/12 - 2018/11/19
Sota Inoue
2018/11/12 - 2018/11/16
Tamao Maeda
2018/11/17 - 2018/11/18
Raquel Costa
2018/11/17 - 2018/11/29
Jie Gao
2018/11/17 - 2018/11/29
Xiaochan Yan
2018/11/17 - 2018/11/28
Nelson Broche
2018/11/17 - 2018/11/29
Mi Yeon Kim
2018/11/21
Annegret Moto Naito
2018/11/29 - 2019/01/22
Kristin Havercamp
2018/11/30 - 2018/12/10
Nachiketha Sharma Ramamurthy

Oct 2018
2018/10/04 - 2018/10/28
Jie Liu
2018/10/05 - 2018/10/24
Xiaochan Yan
2018/10/15 - 2018/10/21
Momoko Oka
2018/10/15 - 2018/10/21
Shohei Shibata
2018/10/15 - 2018/10/21
Sota Inoue
2018/10/22 - 2018/10/24
Shintaro Ishizuka
2018/10/23 - 2018/10/26
Nelson Broche
2018/10/23 - 2018/10/26
Tamao Maeda
2018/10/29 - 2018/10/30
Annegret Moto Naito
2018/10/29 - 2018/11/09
Tamao Maeda

Sep 2018
2018/09/01 2018/09/10
Yuri Kawaguchi
2018/09/10 - 2018/09/12
Tamao Maeda
2018/09/21 2018/09/24
Raquel Costa
2018/09/22 - 2018/09/24
Josue Alejandro Pastrana
2018/09/26 - 2018/09/29
Kristin Havercamp
2018/09/26 - 2018/09/29
Shohei Shibata
2018/09/26 - 2018/09/29
Yuki Kinoshita
2018/09/26 - 2018/12/19
Aya Yokotsuka

Aug 2018
2018/08/05 - 2018/08/11
Xiaochan Yan
2018/08/08 - 2018/08/11
Shintaro Ishizuka
2018/08/09 - 2018/08/30
Yutaro Sato
2018/08/13 - 2018/08/18
Sota Inoue
2018/08/13 - 2018/08/16
Tamao Maeda
2018/08/17 - 2018/08/30
Josue Alejandro Pastrana
2018/08/17 - 2018/11/04
Ryoma Otsuka
2018/08/18 - 2018/08/29
Shintaro Ishizuka
2018/08/18 - 2018/08/29
Kazuya Toda
2018/08/18 - 2018/08/27
Gao Jie
2018/08/18 - 2018/09/08
Maegan Fitzgerald
2018/08/18 - 2018/08/26
Xiaochan Yan
2018/08/18 - 2018/08/26
Liu Jie
2018/08/22 - 2018/08/25
Tamao Maeda
2018/08/31 - 2019/02/26
Mayuko NOMOTO

Jul 2018
2018/07/02 - 2018/07/16
Yutaro Sato
2018/07/07 - 2018/07/09
Yuto Taki
2018/07/07 - 2018/07/09
Nelson Broche
2018/07/13 - 2018/07/15
Shenwen Xu
2018/07/16 - 2018/08/09
Sota Inoue
2018/07/17 - 2018/07/24
Liu Jie
2018/07/17 - 2018/07/24
Yuto Taki
2018/07/25 - 2018/08/05
Momoko Oka
2018/07/28
Shenwen Xu

Jun 2018
2018/06/12 - 2018/07/30
Maegan Fitzgerald
2018/06/17 - 2018/07/07
Liu Jie
2018/06/17 - 2018/09/08
Shohei Shibata
2018/06/27 - 2018/07/04
Moe Yanagi
2018/06/28 - 2018/07/28
Shintaro Ishizuka
2018/06/29 - 2018/07/07
Nachiketha Sharma
2018/06/30 - 2018/07/09
Aya Yokotsuka

May 2018
2018/05/02 - 2018/05/03
Mi Yeon Kim
2018/05/05 - 2018/05/12
Kristin Havercamp
2018/05/05 - 2018/05/12
Yuto Taki
2018/05/13 - 2018/06/25
Ryoma Otsuka
2018/05/18 2018/09/27
Raquel Costa
Yakushima Field Genome Science Course
2018/05/19 - 2018/06/15
Seema Sheesh Lokhandwala
Yakushima Field Genome Science Course
2018/05/14 - 2018/06/15
Elangkumaran Sagtia Siwan
2018/05/06 - 2018/05/12
Tamao Maeda
2018/05/19 - 2018/05/25
Kouhei Kobayashi
2018/05/19 - 2018/05/25
Kenta Moriya
2018/05/19 - 2018/05/25
Jun Fukuchi
2018/05/19 - 2018/05/25
Shusuke Yoden
2018/05/19 - 2018/05/25
Tsubasa Yamaguchi
2018/05/19 - 2018/05/25
Megan Beardmore-Herd
2018/05/19 - 2018/05/25
Takumasa Yokoyama
2018/05/19 - 2018/05/26
Masamitsu Nakano
2018/05/19 - 2018/05/25
Satoru Tanno
2018/05/19 - 2018/05/25
Kristin Havercamp
2018/05/19 - 2018/05/25
Thiago Alexandre Petersen
2018/05/19 - 2018/05/25
Haruka Ito
2018/05/19 - 2018/05/25
Gu Ningxin
2018/05/19 - 2018/05/25
Fahri Jafar Bajeber
2018/05/19 - 2018/05/25
Tamaki SHIMEGI
2018/05/19 - 2018/05/25
Yuto Taki
2018/05/20 - 2018/05/24
Shintaro Ishizuka
2018/05/23 - 2018/08/22
Makiko Take
2018/05/28 - 2018/06/01
Kouhei Kobayashi
2018/05/28 - 2018/06/01
Jun Fukuchi
2018/05/28 - 2018/06/01
Shusuke Yoden
2018/05/28 - 2018/06/01
Tsubasa Yamaguchi
2018/05/28 - 2018/06/01
Masamitsu Nakano
2018/05/28 - 2018/06/01
Kristin Havercamp
2018/05/28 - 2018/06/01
Thiago Alexandre Petersen
2018/05/28 - 2018/06/01
Gu Ningxin
2018/05/28 - 2018/06/01
Megan Beardmore-Herd
2018/05/28 - 2018/06/01
Yuto Taki

Apr 2018
2018/04/02 - 2018/04/17
Nelson Broche
2018/04/03 - 2018/04/12
Yuri Kawaguchi
2018/04/03 - 2018/04/10
Gao Jie
2018/04/03 - 2018/04/08
Kristin Havercamp
2018/04/06 - 2018/04/09
Mi Yeon Kim
2018/04/09 - 2018/05/15
Liu Jie
2018/04/10 - 2018/04/14
Shintaro Ishizuka
2018/04/14 - 2018/04/20
Mi Yeon Kim
2018/04/21 - 2018/04/29
Shenwen Xu
2018/04/22 - 2018/04/30
Aya Yokotsuka

Mar 2018
2018/03/03 - 2018/03/04
Nachiketha Sharma
2018/03/06, 2018/03/22 - 2018/03/26
Miho Saito
2018/03/13 - 2018/03/19
Moe Yanagi
2018/03/14 - 2018/03/18
Miho Saito
2018/03/14 - 2018/03/18
Kei Matsushima
2018/03/18 - 2018/03/19
Kasumi Sakakibara
2018/03/20 - 2018/03/21
Miho Saito
2018/03/22 - 2018/03/26
Himani Nautiyal
2018/03/22 - 2018/03/26
Kei Hazehara
2018/03/22 - 2018/03/26
Maegan Fitzgerald
2018/03/25 - 2018/03/27
Mi Yeon Kim
2018/03/25 - 2018/03/27
Kasumi Sakakibara
2018/03/28 - 2018/03/30
Mi Yeon Kim
2018/03/29 - 2018/04/16
Yutaro Sato
2018/03/30
Raquel Costa

Feb 2018
2018/02/04 - 2018/07/06
Kazuya Toda
2018/02/10
Rafaela Sayuri Takeshita
2018/02/15 - 2018/02/18
Shintaro Ishizuka
2018/02/24
Mi Yeon Kim
2018/02/27
Kei Matsushima

Jan 2018
2018/01/07 - 2018/03/01
Moe Yanagi
2018/01/11 - 2018/04/04
Aya Yokotsuka
2018/01/26 - 2018/02/04
Kasumi Sakakibara
2018/01/28
Rafaela Sayuri Takeshita
2018/01/28
Mi Yeon Kim